İnsan Kaynakları Birimi

  • Gelen – Giden evrakların yazışmalarının yapılması,
  • Elden ve Posta ile gelen evrakların kayıt edilmesi,
  • Adli Evrakların işlemleri tamamlandıktan sonra elden Resmi Kurumlara tesliminin sağlanması ve dosyalanması,
  • Gerekli görülen evrak, sevk ve tutanakların mühür işlemlerinin yapılarak ilgiliye teslim edilmesi,
  • Posta ile gidecek evrakların ilgili deftere (posta, iadeli taahhütlü defteri) kaydı yapıldıktan sonra gönderilmesi,
  • Evrakların Standart Dosya Planına göre dosyalanması
  • İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirir.