Kalite ve Akreditasyon

Akreditasyon standartları ve bu standartların denetim süreçleri ile bir bütün olarak uygulayacağı akreditasyon programları sayesinde öncelikle sağlık kurumlarında bazı temel hedeflere ulaşılmasını öncelemektedir. Hedefler hem hizmet çıktılarına (sonuçlara) hem de bu hizmetlerin nasıl elde edildiğine (yapı ve süreçlere) yöneliktir. Akreditasyon ile ulaşılması beklenilen hedefler:

 • Hasta güvenliği,
 • Hakkaniyet,
 • Hasta odaklılık,
 • Uygunluk,
 • Zamanlılık,
 • Süreklilik
 • Etkililik,
 • Etkinlik,
 • Verimlilik,
 • Sağlıklı çalışma yaşamıdır.

Bu hedeflere ulaşılmasının yanı sıra akreditasyonun sağlık kurumlarına sağlayacağı bazı diğer faydalar aşağıdaki gibi sıralanabilecektir:

 • Kaliteyi güvence altına alır
 • Sürekli kalite iyileştirmeyi esas alır
 • Kuruma itibar sağlar
 • Etkili süreç yönetiminin bir aracıdır
 • Etkin finansal kaynak yönetimini destekler
 • Öz değerlendirmeyi destekler
 • Bakımın sürekliliğini esas alır
 • Çalışan memnuniyetini önemser
 • İletişim ve işbirliğini destekler
 • Etik yönetimini sağlar
 • Profesyonel hizmet sunumunu destekler
 • Etkin kaynak yönetimini sağlar
 • Güvenli ilaç yönetimini destekler
 • Hasta memnuniyetini esas alır
 • Güvenli tetkik sunumunu destekler
 • İnsan kaynakları yönetiminde etkinliği sağlar
 • Politika ve prosedürleri düzenler
 • İş barışını destekler
 • Hasta güvenliğini sağlar
 • Kurumlarda takım çalışmasını destekler
 • İyi uygulama örneklerini teşvik eder
 • Güvenlik kültürünü destekler
 • Hastaların sağlık sonuçlarını iyileştirir