Çalışmalarımız

  1. Enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygulamak,
  2. Enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek,
  3. Sürekli hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek,
  4. Sürveyans programı geliştirmek ve uygulamak ve geribildirim yapmak,
  5. Aktif sürveyans ile enfeksiyon hızlarının takibini yapmak, sorunları tespit etmek, çözüm önerileri geliştirmek ve uygulamak,
  6. Antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek,
  7. Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon uygulama ilkelerini belirlemek ve denetlemek,
  8. Hastalar veya hastane personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek,
  9. Sağlık personelinin meslek ilişkili enfeksiyon risklerini takip etmek, öneriler geliştirmek,
  10. Hastane temizliği, mutfak, çamaşırhane ve atık yönetimi ilkelerini belirlemek ve denetimini yapmaktır.

Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK) üyeleri, yılda en az 4 defa toplanmaktadır. Bu toplantılarda hastanemizde hastane enfeksiyonu gelişimini önleme konusunda durum değerlendirmesi yapılmakta, sorunlarla ilgilim çözüm önerileri geliştirilmekte, hastane idaresi ile paylaşılmakta ve ilgili kliniklere geri bildirimler hazırlanarak, klinikler bilgilendirilmektedir.

EKK, kliniklerde ve yoğun bakım ünitelerinde sürveyans çalışmaları yapmaktadır. Yoğun Bakım Üniteleri’nde günlük aktif sürveyans, diğer servislerde kültüre dayalı pasif sürveyans ve cerrahi alan enfeksiyonlarının izlemi amacıyla prosedür spesifik aktif sürveyans yapılmaktadır. Hastane enfeksiyonları sürveyans verilerimiz “Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyas Ağı” programına online olarak kaydedilmektedir.  
Hastane enfeksiyonları ile mücadelede devamlılık esastır. Enfeksiyon Kontrol Komitemiz bu bilinçle çalışmalarını sürdürüp, hastanemizin tüm çalışanları ile iş birliği halinde, el ele hastane enfeksiyonları ile mücadele etme kararlılığındadır.