İnce Bağırsak ve Pankreas Nakli

İNCE BAĞIRSAK NAKLİ

İnce barsak nakli cerrahi ekibi koordinasyonu ile yürütülen ince bağırsak nakli programımızda; Organ Nakil Cerrahları, Gastroenteroloji, Patoloji, Anesteziyoloji, Kardiyoloji, Girişimsel Radyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları doktorları, doku laboratuvarı uzmanları, organ nakli hemşireleri ve organ nakli koordinatörleri yer almaktadır. Tüm branşlarda güçlü akademik kadromuz İnce Bağırsak Nakli hazırlığında, nakil sürecinde ve nakil sonrası takipte hastalarımızın yanında yer almaktadır.
 
2015 yılından itibaren hizmet veren ünitemizde kadavradan tedarik edilen ince bağırsaklar başarı ile nakledilmektedir.  Ülkemiz gibi organ bağışının az olduğu ülkelerde ince bağırsak naklinin uygulanmasında kısıtlamalar bulunmaktadır.

İnce Bağırsak Nakli Merkezimizde Yapılan Uygulamalar

Hasta kabulü: Birimimiz ince bağırsak naklinde ülke genelinde referans merkez olarak hizmet vermektedir. İnce bağırsak nakil ihtiyacı olan hastalar genellikle sağlık merkezlerinde yatarak tedavi edilmektedirler. Bu nedenle hastaya ait klinik ve laboratuvar veriler takip etmekte olan doktorları tarafından İnce Bağırsak Nakil Birim sorumlularına sunulmaktadır. Ön değerlendirmede nakil için belirgin bir engel yok ise hastalar derhal kliniğimize kabul edilmektedir. İnce bağırsak nakline kadar sürecek klinik bakım birimimiz tarafından sağlanmaktadır.

İnce Bağırsak Nakli Öncesi Takip: İnce bağırsak nakline aday alıcılarımızın takibi hastalarımızın ihtiyacına göre Organ Nakli Servisi’nde ya da Organ Nakli Yoğun Bakım Ünitesi’nde organ nakli cerrahları tarafından yürütülmektedir. Hastaların ihtiyacına göre nakil öncesinde de ek ameliyatlar yapılabilmektedir.

Ulusal Kadavra İnce Bağırsak Bekleme Listesine Kayıt: Hastalarımızın ulusal kadavra ince bağırsak bekleme listesine kayıtları Organ Nakli Koordinatörlük Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Kayıtlar 6 aylık aralıklarla güncellenmektedir.

İnce Bağırsak Nakli Hazırlık: Hastalarımızın ön hazırlıkları organ nakli cerrahları tarafından gerçekleştirilmekte ve ilgili bölümler ile değerlendirilmektedirler. Uzun süreli total parenteral tedavi alan hastalarda karaciğere yönelik ek tetkikler de yapılmaktadır.

Takip edilen hastalar için ince bağırsak bağışı gerçekleştiğinde İnce Bağırsak Nakli Konsey’i acil olarak toplanmaktadır.

İnce Bağırsak Nakli Ameliyatı: Hastalarımızın ameliyatları standart açık yöntem ile yapılmaktadır. Ostomi (bağırsağın cilde ağızlaştırılması) prosedürü uygulanmaktadır.  

İnce bağırsağın temini için kadavraya uygulanan ameliyatta da İnce Bağırsak Nakil Birimi cerrahları aktif olarak rol almaktadır.

Ameliyat sonrası takip: Hastaların takipleri Organ Nakli Yoğun Bakım Ünitesi ve Organ Nakli Servis’lerinde devam ettirilmektedir. Takipte organ nakil cerrahları aktif olarak rol almaktadır.

-    Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Bağ - Kur, Emekli Sandığı) olan hastalarımızda ve Yeşil Kart sahiplerinde ince bağırsak nakil hazırlık işlemlerinin ve ince bağırsak nakli ameliyatının gerçekleştirilmesinin yanında ameliyat sonrası takip işlemlerinde de herhangi bir ek ücret talep edilmemektedir.

-    Mevzuat nedeniyle yabancı uyruklu hastalarımıza hali hazırda ince bağırsak nakli hizmeti verilememektedir.

Ülke çapında referans merkezi olarak çalışmalarına devam eden İnce Bağırsak Nakli Birimimiz hastalarımızın hayatlarına GÜVEN ve SEVGİ ile dokunabilmekten onur duymaktadır.

PANKREAS NAKLİ PROGRAMI

Pankreas nakli diyabet hastalarında, özellikle Tip I diyabette, normoglisemiyi sağlamak üzere yapılmaktadır. Medikal tedaviye rağmen uç organ hasarı gelişecek kadar kontrolsüz (hiperglisemi veya hipoglisemi atakları) seyreden diyabetik hastalara pankreas nakli ve/veya pankreas adacık hücre nakli uygulanabilmektedir.

Cerrahi ve immünsupresif tedaviye ait komplikasyonlar göz önüne alındığında, pankreas naklinin yarar oranının en yüksek olduğu grup diyabete bağlı kronik böbrek yetmezliği nedeniyle böbrek nakli gereken hastalardan oluşmaktadır. Dünya genelinde bazı merkezler böbrek nakli sonrasında pankreas nakli gerçekleştirirken, çoğu merkez eş zamanlı pankreas ve böbrek nakli uygulamasını tercih etmektedir. Bazı durumlarda böbrek nakli gerekmese de tek başına pankreas nakli yapılabilmektedir. Cerrahi riskler nedeniyle canlı bağışçıdan pankreas temini tercih edilmemektedir. Bu nedenle ülkemiz gibi organ bağışının az olduğu ülkelerde pankreas naklinin uygulanmasında kısıtlamalar bulunmaktadır.

Pankreas nakli cerrahi ekibi koordinasyonu ile yürütülen pankreas nakli programımız Böbrek Nakli Programımız ile koordineli olarak çalışmaktadır. Ekipte Organ Nakil Cerrahları, Nefroloji, Metabolizma ve Endokrinoloji, Anesteziyoloji, Kardiyoloji, Üroloji, Girişimsel Radyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları doktorları, doku laboratuvarı uzmanları,  organ nakli hemşireleri ve organ nakli koordinatörleri yer almaktadır. Tüm branşlarda güçlü akademik kadromuz Böbrek ve Pankreas Nakli hazırlığında, nakil sürecinde ve nakil sonrası takipte hastalarımızın yanında olmaktadır.

2019 yılından itibaren hizmet veren ünitemizde kadavradan tedarik edilen pankreaslar başarı ile nakledilmektedir.  

Pankreas Nakli Merkezimizde Yapılan Uygulamalar

Pankreas Nakli Öncesi Takip: Pankreas nakline aday alıcılarımız genellikle daha evvel diyabetik nefropati nedeniyle böbrek nakli uygulanan hastalardan oluşmaktadır. Bu hastalar böbrek hastalıkları nedeniyle Nefroloji Bilim Dalı tarafından takip edilirken, diyabetleri nedeniyle Metabolizma ve Endokrinoloji Bölümü tarafından takip edilmektedirler. Hastalarimizin periyodik olarak Kardiyoloji, Göz Hastalıkları, Nöroloji tarafından takiplerinin yapılması sağlanmaktadır.

Ulusal Kadavra Pankreas Bekleme Listesine Kayıt: Nefroloji Bilim Dalı tarafından takip edilmekte olan son dönem böbrek yetmezliğine sahip diyabetik hastalarımızın (ya da kontrolsüz ve komplike Tip I diyabetli hastalarımızın) ulusal kadavra pankreas bekleme listesine kayıtları Böbrek Nakli Koordinatörlük Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Hastalarımızın böbrek nakli ihtiyacı devam ediyor ise aynı anda Ulusal Kadavra Böbrek Bekleme Listesi’nde de kayıtları devam ettirilmektedir. Kayıtlarımız 6 aylık aralıklarla güncellenmektedir.

Pankreas Nakli Hazırlık: Hastalarımız pankreas naklini tercih ettiklerinde ön hazırlıkları Nefroloji Bilim Dalı tarafından gerçekleştirilmekte ve ilgili bölümler ile değerlendirilmektedirler. Metabolizma ve Endokrin Hastalıkları Bilim Dalı tarafından medikal tedavinin yetersizliğinin teyit edilmesi önem arz etmektedir.

Böbrek ve Pankreas Nakli Konseyi: Nefroloji Bilim Dalı tarafından ön hazırlığı tamamlanan hastalarımız her pazartesi 11.00-13.30 saatleri arasında gerçekleştirilen Böbrek ve Pankreas Nakli Konseyi’nde değerlendirilmektedir.

Ulusal Kadavra Pankreas Bekleme Listesi’nde beklemede olup pankreas nakli için değerlendirilen hastalarda Böbrek ve Pankreas Nakli Konsey’i acil olarak toplanmaktadır.

Pankreas Nakli Ameliyatı: Pankreas nakline uygun görülen hasta ve hasta yakınlarına ameliyat öncesinde eğitim verilir. Eğitim, transplant cerrahları ve böbrek nakli koordinatörü tarafından verilmektedir. Organ Nakli Servi’nde hastalar tek kişilik odalarda takip edilmektedir.

Hastalarımızın ameliyatları standart açık yöntem ile yapılmaktadır. Birimimizde hali hazırda pankreasın retroperitoneal yoldan mesane ile devamlılığı sağlanmakla birlikte, ince bağırsak ile devamlılığın sağlanması yönünde çalışmalar devam etmektedir.

Pankreas temini için kadavraya uygulanan ameliyatta da Pankreas Nakil Birimi cerrahları aktif olarak rol almaktadırlar.

Ameliyat sonrası takip: Hastaların takipleri kendilerine verilen takip çizelgesine göre belli aralıklarla yönetilmektedir. Ameliyat sonrası orta vadeli takipte transplant cerrahları aktif olarak rol almaktadır. Ameliyat sonrası geç dönem takipler Nefroloji Bilim Dalı tarafından gerçekleştirilmektedir. Hastalar ile ilgili periyodik bilgiler haftalık yapılan Böbrek ve Pankreas Nakli Konseyi’nde konsey üyeleri ile paylaşılmaktadır. Hastalarımız böbrek nakli koordinatörümüz ile 7/24 iletişim halinde bulunabilmektedir.

-    Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Bağ - Kur, Emekli Sandığı) olan hastalarımızda ve Yeşil Kart sahiplerinde pankreas nakli hazırlık işlemlerinin ve pankreas nakli ameliyatının gerçekleştirilmesinin yanında ameliyat sonrası takip işlemlerinde de herhangi bir ek ücret talep edilmemektedir.

-    Mevzuat nedeniyle yabancı uyruklu hastalarımıza hali hazırda pankreas nakli hizmeti verilememektedir.

Ülke çapında referans merkez olarak çalışmalarına devam eden Pankreas Nakli Birimimiz hastalarımızın hayatlarına GÜVEN ve SEVGİ ile dokunabilmekten onur duymaktadır.